Aanpak veiligheid en netheid in station Beurs

Gewest en stad stellen actieplan voor met onmiddellijke ingang

Donderdag 15 september 2016 — De komende maanden zal het station Beurs volledig heringericht en gerenoveerd worden. In afwachting van deze werken hebben Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet en burgemeester van de Stad Brussel Yvan Mayeur maatregelen genomen om de netheid en de veiligheid van dit metrostation in het centrum van de stad te garanderen.

"Dit is het belangrijkste station voor het imago van de Stad en het Gewest. We kunnen niet aanvaarden dat het erbij ligt zoals nu het geval is. Op mijn initiatief kwamen de MIVB, het Gewest, de Stad, de lokale en federale politie samen om concrete maatregelen te nemen die de situatie snel verbeteren," zegt Pascal Smet.

"De Stad Brussel verheugt zich dat deze problematische situatie door de verschillende betrokken actoren aangepakt wordt," zegt burgemeester van Stad Brussel Yvan Mayeur. "Deze maatregelen moeten in het voordeel van de reizigers van de MIVB ook voor meer rust zorgen aan de uitgang van het station en rond de omliggende winkels."

Historiek

De afgelopen maanden verhoogden de MIVB en het Gewest al aanzienlijk het budget en het aantal uren voor de schoonmaak. Maar het resultaat is niet voldoende. Ondanks de dagelijkse schoonmaak gedurende 10 uren, is er nog steeds zwerfvuil en stank.

De samenwerking met de maraude (ambulant team voor daklozen) zorgt voor de eerste resultaten. Zo zijn intussen slechts 10 procent van de niet-reizigers die aanwezig zijn in het station Beurs daklozen. De afgelopen weken stelden de autoriteiten vast dat een groot deel van deze mensen symptomen van drugs- en alcoholverslaving vertonen, anderen bedelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit veroorzaakt sociale overlast. Het spreekt voor zich dat de begeleiding van deze mensen niet binnen de bevoegdheid van de MIVB valt. Daarom voerde de lokale politie deze zomer in samenwerking met het ambulant team acties (identiteitscontroles) op het terrein uit. Dit leidde tot meerdere interventies en doorverwijzing van diegene die dat willen naar een sociaal assistent. Er werd overeengekomen om deze maatregelen verder te zetten.

Acties op korte termijn 

Sluiting van bepaalde toegangen

De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van het station zullen eind oktober beginnen. Hiervoor worden de toegang Ancienne Belgique en Rijkeklarenstraat zowel bovengronds als op het niveau van de perrons en van de mezzanine gesloten. Daarnaast worden bovengronds de leuningen verwijderd en worden de trappen afgesloten door middel van een metalen plaat. Dit moet enerzijds sluikstorten in de trappen voorkomen en verkleint anderzijds de ruimte die moet onderhouden en schoongemaakt worden in het station.

In het kader van de projectoproep Make.brussels, zal tijdens de werken een kunstinstallatie geïnstalleerd worden. Dit zal de komende weken worden voorgesteld.

Versterking van de netheidsploegen

Sinds maandag 12 september werden de netheidsploegen in het station versterkt. Tijdens de openingsuren van het station zorgt een ploeg van drie personen permanent voor de schoonmaak en de netheid. 

Versterking van de veiligheid

Enkel reizigers moeten toegang hebben tot de ondergrondse infrastructuur. De autoriteiten zijn zich bewust van de problematische aanwezigheid van drugsgebruikers in het station en hebben daarom besloten een reeks maatregelen te treffen.

Veiligheids- en preventieagenten (al dan niet met hond) zijn regelmatig aanwezig in het station. De politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene zal in samenwerking met de federale metropolitie zowel bovengronds als in het station regelmatige patrouilles uitvoeren, net zoals de acties die deze zomer genomen werden en die tot meerdere interventies leidden.

Aanpak van dakloosheid

Om de meest kwetsbare mensen in onze stad te begeleiden en om te voorkomen dat ze in de metro rondzwerven werden in samenwerking met het OCMW en diverse organisaties de marauden dag en nacht versterkt. Daarnaast zal het werk van de vzw Straatverplegers en het project Metro-verbindingen ondersteund worden, waardoor 18 personen in een Housing First project zullen begeleid worden (huisvesting, psycho-medische begeleiding, socio-professionele inschakeling). 

Acties op middellange termijn

Volledige renovatie van het metrostation

Het station Beurs zal volledig gerenoveerd worden en de toegangen zullen vernieuwd worden. De definitieve plannen worden in de komende weken goedgekeurd. Bovendien komt er in het station een beveiligde ondergrondse fietsparking.

Aanpak van dakloosheid

Het gebouw op de Poincarélaan zal voortaan 120 personen die sociale overlast veroorzaken, dag en nacht opvangen, met het hele jaar begeleiding op psycho-sociaal-medisch vlak. Ook de 110 extra bedden bij de Samusocial zullen soelaas bieden, want de capaciteit wordt hierdoor verdubbeld.