Brussel bouwt nieuwe brandweerkazerne met sportinfrastructuur

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest start het ontwerp van een brandweerkazerne en een sportinfrastructuur

In opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begint MSI (Maatschappij voor Stedelijke Inrichting) met het ontwerp van een nieuwe brandweerkazerne. Een multidisciplinair team neemt de taak op zich. De nieuwbouw wordt geschat op een oppervlakte van ongeveer 5.700 m². Waarvan ongeveer 1.300 m² voor de nieuwe sportzaal zal zijn. De nieuwe kazerne komt in Anderlecht, tussen het kanaal en de Bergensesteenweg.

Een duurzaam project voor de buurt

Minister-president Rudi Vervoort herinnert eraan: 'Het gewest heeft de ambitie om op deze plaats een voorziening te realiseren die enerzijds de brandweer in staat stelt om haar opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te voeren en die anderzijds een nieuwe voorziening creëert voor de Kuregemwijk die openstaat voor de stad, de bewoners en de gebruikers van de wijk. Het project gaat uit van drie principes: Een: de modernisering van de kazernes van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) binnen het Brussels Gewest, zodat deze optimaal beantwoorden aan de huidige comfortnormen van de medewerkers en de duurzaamheidsnormen van gebouwen. Twee: de dynamiek die voortvloeit uit de diversiteit van functies die het Kanaalplan voorstaat en het invullen van de behoeften die naar boven kwamen bij de uitwerking van het Stadsvernieuwingscontract. Drie: het streven om de beschikbare gronden en financiële middelen te optimaliseren.'

De Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Medische Noodhulp en Stedenbouw Pascal Smet benadrukt: ‘Dit gebouw is voor de brandweer, maar ook voor alle Brusselaars. Ik vind het essentieel dat we met deze regering stilstaan bij nieuwbouw. Niet alleen de architectuur maar ook de invulling is belangrijk. Gebouwen moeten, in de mate van het mogelijke, toegankelijk zijn voor de wijk en haar inwoners. Op die manier kunnen Brusselaars zich verbonden voelen met de stad en trots zijn op wat die stad te bieden heeft. De Brusselse brandweer is een belangrijke dienst voor onze samenleving. Zij verdienen ons respect en een infrastructuur die hun werk bevordert. Zo hebben ze meer tijd om zich te focussen op hun levensreddend werk. Deze nieuwe kazerne is een win-win voor iedereen en een efficiënte manier om de stad terug te geven aan de Brusselaars. De bedoeling is dat de nieuwe ruimte toegankelijk wordt voor iedereen. Het budget voor dit project moet optimaal benut worden ten voordele van de wijk. Naast een privéfitnesszaal voor de brandweer komt er dus ook een grotere sportzaal, die onafhankelijk zal zijn van de kazerne. Ik ben enthousiast en trots dat dit project een bijdrage levert aan de herontwikkeling van de Kuregemwijk.'

 

Om dit project te concretiseren heeft de gewestregering aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) een opdracht gedelegeerd.

Samenwerking tussen gewestelijke en gemeentelijke actoren

Gilles Delforge, directeur van de MSI, legt uit: ‘Naast deze mix van functies, legt het bestek voor de opdracht de nadruk op de noodzaak om het project te ontwerpen rekening houdend met de volledige levenscyclus van het gebouw. Dit wordt met name bereikt door enerzijds een algemene kostenbenadering van het project, die bijvoorbeeld de kosten van het beheer (energie, enz.) en latere ingrepen in het gebouw integreert, en anderzijds de omkeerbaarheid bij het ontwerp en de uitvoering van het project om de renovatie op lange termijn en het hergebruik van materialen te vergemakkelijken.’

Staatssecretaris Pascal Smet preciseert nog: ‘De site aan de Bergensesteenweg 409 is sinds 7 november 2018 eigendom van de brandweer. Hier komt de Voorpost van de Brandweerdienst (VOPO) die nu gevestigd is in een gebouw aan de Bergensesteenweg 627. De renovatie van dit gebouw zou zeer hoge kosten met zich meebrengen. De nieuwe kazerne zal ook plaats bieden aan de logistieke diensten die nu in de stafkazerne zijn in Helihaven (maskerlabo en linnenkamer). Zo komt er meer plaats vrij in de overbelaste Helihaven. Meer comfort en efficiëntie dus.'

Meteen na de aankoop van de site kreeg de MSI de opdracht om een programma te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van de brandweer en dat de eventuele andere mogelijkheden analyseert. Dit programma is uitgewerkt in nauwe samenwerking met de DBDMH, de Bouwmeester, urban.brussels, perspective.brussels, de gemeente Anderlecht, Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel.

De selectieprocedure verloopt in twee fasen. In een eerste fase, de zogenaamde "selectiefase", selecteert MSI maximaal 3 tot 5 kandidaten, die een voorontwerp moeten indienen. In een tweede fase, de zogenaamde "toekenningsfase”, zal MSI, in samenwerking met de DBDMH en de Gemeente in het bijzonder, op basis van de voorontwerpen van de kandidaten een keuze maken voor de winnaar.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358043

Concreet:

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft 7 november 2019 een Europese openbare aanbesteding gepubliceerd met het oog op de aanwijzing van het multidisciplinaire team dat verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerp en de opvolging van de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, aangevuld met sportfaciliteiten die open staan voor de wijk. Het Brussels Gewest zal dit gebouw oprichten aan de 409 Bergensesteenweg, tussen het kanaal en de Bergensesteenweg in Anderlecht. Het gewest is van plan om in 2024 de deuren te openen.

 

 

Contacteer ons
Zeynep Balci Woordvoerster, Kabinet Rudi Vervoort
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Pascal Sac Responsable Communication et Marketing territorial, sau-msi.brussels
Zeynep Balci Woordvoerster, Kabinet Rudi Vervoort
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Pascal Sac Responsable Communication et Marketing territorial, sau-msi.brussels
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel