Brusselaars zullen kunnen parkeren in gebied van 1,5 km² rond hun huis

Nieuw gewestelijk parkeerbeleidsplan harmoniseert verschillen tussen gemeentes

Vrijdag 16 december 2016 — Deze week werden de nieuwe parkeerbesluiten van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dat maakt Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet bekend. 'We maken parkeren in de hoofdstad eenvoudiger in gebruik en harmoniseren de verschillen tussen de gemeentes. De hervorming komt er dankzij een intens overleg met de gemeentes. We doen de parkeerdruk in de Brusselse wijken dalen en dit ten voordele van het parkeren voor bewoners. Dit is een belangrijke stap voorwaarts maar er is nog een weg te gaan.' 

De grote principes van het nieuwe parkeerbeleid zijn de volgende: 

Parkeersector 

Elke chauffeur met een vrijstellingskaart krijgt een parkeersector toebedeeld waar hij of zij zal kunnen parkeren. Die parkeersector kan gemeentegrensoverschrijdend zijn. 

Ofwel sluit een gemeente aan bij het gewestelijke systeem van parkeersectoren: het gewest zal opgedeeld zijn in ongeveer 320 deelsectoren (elke deelsector heeft een gemiddelde oppervlakte van 40 hectare). De parkeersector die een houder van een vrijstellingskaart toebedeeld krijgt, bestaat uit een aantal deelsectoren die samen +/- 150 hectare vormen. In het kort: 

 • Iedereen heeft 150 hectare (1,5km²) om zich te parkeren rondom woonplaats 
 • Een parkeersector bestaat uit verschillende deelsectoren die samen +/- 150 hectare vormen. Het kan dus gaan om 3, 4 of zelfs 5 deelsectoren. 
 • Er wordt een defaultoptie vastgelegd voor de houder van een bewonerskaart, waarna de optie wordt geboden om een alternatieve keuze vast te leggen volgens zijn of haar gewoontes en behoeften. 
 • Deelsectoren houden geen rekening met gemeentelijke grenzen. 
 • Deelsectoren moeten aan elkaar grenzen. 
 • Als een deelsector eindigt op een straat, geldt het op beide kanten van de weg. 

Dit systeem geldt vanzelfsprekend alleen voor vrijstellingskaarten die niet het volledige gewest dekken. De gemeente bepaalt op basis van voorstellen van het Parkeeragentschap welke de verschillende deelsectoren zullen zijn. 

Ofwel kiest de gemeente ervoor om hun grondgebied op te delen in enkele vaste geografische parkeersectoren van 150 hectare die de gemeentegrenzen volgen. De autochauffeurs met vrijstellingskaart zullen hun wagen dan moeten parkeren in de parkeersector die werd vastgelegd door hun gemeente maar zullen niet kunnen genieten van de voordelen die het systeem van de deelsectoren biedt. Als de parkeersector eindigt op een straat, geldt de vrijstellingskaart wel op beide kanten van de weg. 

Vrijstellingskaarten 

Het aantal types vrijstellingskaarten wordt gereduceerd voor alle gemeentes tot zeven vaste types

De types vrijstellingskaarten die over het hele gewest gelden, worden door het parkeeragentschap uitgereikt. Dokters, thuiszorgverleners en bedrijven die dringende herstellingen uitvoeren, kunnen hun kaart vanaf nu dus bij 1 punt aanvragen. Het onderscheid tussen standaard en facultatieve vrijstellingskaarten dat nu nog bestaat in een aantal gemeentes wordt opgeheven. Er zullen dus voor alle gemeentes zeven types vrijstellingskaarten zijn (in plaats van 14 voordien). 

 1. De 'bewonerskaart': De gemeente levert de kaart af, tenzij die haar parkeerbeheer uitbesteedt aan parking.brussels. De kaart is geldig voor 1 of 2 jaar, in een parkeersector van 150 hectare. Er is een limiet van twee kaarten per gezin. De gemeenten kunnen een extra kaart toestaan, mits voldoende motivering. Tarieven: 
  • vanaf 10 euro voor de eerste kaart
  • vanaf 250 euro voor huishoudens met een tweede verblijf
  • vanaf 50 euro voor een tweede kaart
  • vaanf 250 euro voor een derde kaart, die enkel uitzonderlijk wordt toegestaan 
 2. De kaart voor 'verleners van dringende medische zorgen' Deze kaart dient voor huisartsen en kinderartsen. Het is een gewestelijke parkeerkaart die geldig is in het hele Brusselse gewest, en in alle zones. Ze wordt toegekend door parking.brussels. Om de kaart aan te vragen, moet de aanvrager een persoonlijk RIZIV-nummer voorleggen. De kaart kost 200 euro per jaar.  
 3. De kaart voor 'thuiszorgverleners' Zorgverleners die niet-dringende medische hulp verlenen aan huis kunnen deze kaart aanvragen. Het is een gewestelijke parkeerkaart die geldig is in het hele Brusselse gewest. Ze wordt toegekend door parking.brussels. Om de kaart te bekomen, moet de aanvrager een persoonlijk RIZIV-nummer en een erkenningsattest van de Vlaamse, Franse of Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of van een beroepsfederatie voorleggen. De kaart kost 75 euro per jaar. 
 4. De kaart voor 'autodelen' Parking.brussels bezorgt deze vrijstellingskaarten aan alle erkende operatoren die actief zijn op het vlak van het autodelen (carsharing). Per voertuig wordt één vrijstellingskaart toegekend. De kaart kost 25 euro per jaar per wagen. 
 5. De kaart voor 'personen met een handicap' Enkel personen met een handicap kunnen deze Europese parkeerkaart bekomen. Ze kan worden aangevraagd via de FOD Sociale Zekerheid. De kaart is geldig in het hele Brusselse Gewest en in alle parkeerzones. 
 6. De kaart voor 'professionelen': De gemeente levert deze kaart af, tenzij die haar parkeerbeheer uitbesteedt aan parking.brussels. De kaart is 1 jaar geldig en geldt voor een parkeersector van 150 hectare. Voor ondernemers, zelfstandigen, publieke en private instanties, alsook rechtspersonen. De tarieven hieronder zijn jaarlijkse minimumtarieven. De gemeenten kunnen hogere prijzen vragen: 
  • 200 euro voor de eerste 5 kaarten
  • 300 euro voor de zesde tot twintigste kaart 
  • 600 euro voor de eenentwintigste tot dertigste kaart
  • Er zijn twee bijzondere gevallen: 
   • onderwijsinstellingen, crèches, de verschillende politiezones van de hoofdstad. Tarief voor de vrijstellingskaart is minimum 75 euro per kaart, per jaar en per parkeersector. 
   • de bedrijven die dringende herstellingen uitvoeren (loodgieters, liftmonteurs, enz). Tarief is 90 euro per maand en per kaart, en ze is geldig in het hele Brusselse gewest. Ze wordt uitgereikt door parking.brussels. 
 7. De 'bezoekerskaart'. Alle bewoners kunnen hun bezoekers een parkeerkaart aanbieden die hen toelaat te parkeren bij hun woning gedurende maximum 4,5u en dat 100 keer per jaar. Ze wordt toegekend door de gemeente, tenzij die haar parkeerbeheer uitbesteedt aan parking.brussels. Het basistarief bedraagt 2,5 euro voor 4,5u (of 5 euro per dag). Hogere prijzen zijn mogelijk. 

Zones

De tarieven en zonekleuren zijn in het hele gewest dezelfde. Het wordt duurder om te parkeren in een grijze zone. Zo wil het gewest bezoekers aanmoedigen om in publieke parkings te parkeren, ten voordele van buurtbewoners die dan gemakkelijker hun wagen kwijt kunnen. De rode en oranje zone worden ook toegankelijk voor personen met een handicap. 

 • Je kan langdurig parkeren in groene en grijze zones. In de grijze zone kan je maximaal 4,5u parkeren. De tarieven van de grijze zone zijn duurder dan de groene zone. Vanaf 2 uren parkeren, is de grijze zone duurder dan een publieke parking. Dit moedigt bezoekers aan om te parkeren in publieke parkings en zo bovengronds plaats vrij te maken voor bewoners. 
 • De oranje en rode zones zijn er voor kortetermijn parkeren. Je kan er maximaal twee uren parkeren. Dit geldt op commerciële assen. Parkeren in een rode zone is duurder dan in een oranje zone. De rode en oranje zone worden nu eindelijk ook toegankelijk voor personen met een handicap die hun vrijstellingskaart gebruiken. 
 • In een blauwe zone kan je parkeren met een parkeerschijf. Het is de residentiële zone bij uitstek. Parkeren is er gratis, maar beperkt tot twee uren. 
 • Bewoners mogen na aankoop van een bewonerskaart gratis parkeren in groene, grijze en blauwe zone. In een rode en oranje zone moeten ze betalen.
 • Daarnaast zijn er ook nog drie specifieke zones: evenementenzone, kiss&ride zone, leveringszones.  

Tarieven

De tarieven van de verschillende parkeerzones zijn geharmoniseerd op gewestelijk niveau. Chauffeurs moeten betalen in gereglementeerde zones tussen 9u en 18u van maandag tot zaterdag, behalve als de gemeenten hier om specifieke redenen zoals beschreven in hun GPAP van afwijken. 

De tarieven worden uitgedrukt in uren en halve uren (zie tabel hieronder). Ze kunnen voortaan betaald worden per minuut (onder meer via sms en app). De automobilist kan altijd het eerste kwartier gratis parkeren met het specifieke ticket uit de parkeermeter. 

In 2017 moet de Brusselse regering alle parkeeractieplannen goedgekeurd hebben, waarin de gemeentes uitleggen hoe ze het parkeren in hun gemeente gaan organiseren. Vervolgens dienen de gemeentes hun gemeentelijk parkeerreglement conform te maken aan deze gewestelijke regels. 

Enkele voorbeeldsituaties

 • Bewonerskaart 

Nabil en Inge hebben 1 wagen en wonen in Sint-Joost-ten-Node. Ze wonen net op de grens met Schaarbeek (waar ze vaak heen gaan voor boodschappen en de kleuterschool). Vroeger konden ze enkel hun wagen kwijt op het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node. Ze konden zelfs niet aan de overkant van hun straat parkeren omdat daar de gemeente Schaarbeek begint. 

Met de nieuwe regeling (indien Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek zich aansluiten bij het gewestelijke systeem van parkeersectoren) kunnen ze bij de aanvraag van hun bewonerskaart kiezen in welke deelsectoren rond hun woning ze willen parkeren. Dat betekent dat Nabil en Inge vanaf nu ook kunnen parkeren in Schaarbeek. Ze vragen een bewonerskaart aan bij hun gemeente. Bij hun aanvraag krijgen ze automatisch vier deelsectoren toegewezen rond hun woonplaats, waar ze hun wagen kunnen parkeren. Die deelsectoren kunnen ze - indien gewenst - wijzigen. 

 • Grijze zone

Yao woont in een wijk met een heel hoge parkeerdruk. Als bewoner kan ze vaak haar wagen niet kwijt omdat de bewoners in haar drukbevolkte wijk meerdere wagens op straat moeten parkeren en ze dichtbij winkels woont waardoor er ook bezoekers op straat staan. Haar bewonerskaart is niet veel waard want ze kan na haar werk geen plaats vinden. 

De gemeente waar Yao woont, kan nu dankzij de nieuwe regelgeving grijze zones invoeren. In die zone betalen bezoekers vanaf nu meer dan in de nabijgelegen publieke parkings. Dit zal bezoekers aanmoedigen om in de parking te parkeren en bovengronds plaats vrij te houden voor bewoners. Door de nieuwe beperking van twee bewonerskaarten per gezin, worden de buren aangemoedigd om hun derde wagen te parkeren in een privéparking of weg te doen ten voordele van alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets, het openbaar vervoer of autodelen. Indien de parkeerdruk dan nog te hoog blijft, kan de gemeente beslissen om het aantal vrijstellingskaarten in de zone te beperken (quota) en voorrang te geven aan de eerste wagen van elk gezin. 

 • Gewestelijke parkeerkaart, types vrijstellingskaarten

Waldek heeft een loodgietersbedrijf en werkt op verschillende werven in Brussel. Vaak moet hij een maand lang op 1 plaats in een gemeente zijn, de andere maand op een andere plaats in het gewest. Hij kan gebruik maken van een gewestelijke parkeerkaart uitgereikt door het parkeeragentschap voor professionele interventies. Die bedraagt 90 euro per maand. 

Copyright parking.brussels
Copyright parking.brussels
Copyright parking.brussels