Opschorting termijnen stedenbouwkundige procedures

Volmachten Brusselse Regering

Als gevolg van de coronapandemie en gezien de maatregelen die de federale regering heeft genomen om de verspreiding ervan te beperken, worden alle in het BWRO vastgestelde vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, opgeschort voor een maand vanaf maandag 16 maart tot en met woensdag 15 april. Deze opschorting kan tweemaal verlengd worden met een eenzelfde duur in het licht van de evolutie van de gezondheidssituatie.

Deze beslissing van de Regering werd vandaag, na advies van de Raad van State, in tweede lezing goedgekeurd in het kader van de volmachten die aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering werden toegekend.

Zoals gevraagd aan de gemeenten zijn alle overlegcommissies uitgesteld sinds 16 maart. Het advies van de Raad van State, dat begin deze week werd ontvangen, bevestigt dat de overlegcommissies vanaf 16 april opnieuw ingepland kunnen worden in het licht van de evolutie van de situatie en de beslissingen van de federale regering.

De beslissing werd maandag bekendgemaakt aan alle gemeenten en aan alle betrokkenen uit de stedenbouwkundige sector.

Voorbeelden:

1) Wordt de behandeling van mijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning opgeschort als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus?

In principe wel. Als gevolg van de maatregelen van de Federale Regering heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een besluit goedgekeurd dat alle verval- en beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, opschort.

De verklaring hiervoor is het feit dat bepaalde maatregelen, zoals het openbaar onderzoek en de overlegcommissie, in deze periode van afzondering niet kunnen plaatsvinden.

Dit besluit belet de vergunningverlenende overheid echter niet beslissingen te nemen. De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning die geen maatregelen vergen die in deze periode niet-realiseerbaar zijn (zie vragen 5 en 6) en de vergunningsaanvragen waarvoor dergelijke maatregelen al getroffen werden (adviezen van de instanties, openbaar onderzoek, overlegcommissie) kunnen verder behandeld worden. Bepaalde stedenbouwkundige vergunningen kunnen dus zelfs gedurende deze periode verleend worden.

De aktes en beslissingen die tijdens deze periode opgesteld/genomen worden, zijn volledig geldig.

 

2) Hoe lang worden de behandelingstermijnen van de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en attesten opgeschort?

De opschorting duurt van 16 maart tot en met 15 april 2020. Afhankelijk echter van de evolutie van de situatie kan deze opschortingstermijn verlengd worden. De Regering zal in dat geval een nieuw besluit goedkeuren.

De verlenging zal even lang zijn als de duur van de opschorting, nl. een maand.

Bijvoorbeeld: Op 8 februari 2020 heb ik een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend dat aan een openbaar onderzoek en/of aan het advies van de overlegcommissie onderworpen was. Ik heb een ontvangstbewijs van volledig dossier ontvangen op 5 maart 2020. Het gemeentebestuur heeft 90 dagen om mijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning te behandelen. Tussen 5 maart en 13 maart zijn 8 dagen verstreken. Op 16 maart werd mijn dossier opgeschort, want de speciale regelen van openbaarmaking kunnen tijdens de afzonderingsperiode niet uitgevoerd worden. Op 16 april 2020 beginnen de termijnen opnieuw te lopen. De gemeente beschikt op dat moment over een termijn van 82 dagen (90 dagen - 8 dagen die reeds verstreken zijn) voor de behandeling van mijn aanvraag, vanaf 16 april 2020.

 

3) Wordt de termijn waarover de vergunningsaanvrager beschikt om zijn dossier te vervolledigen nadat hij een ontvangstbewijs van onvolledig dossier ontvangen heeft, eveneens opgeschort?

Deze wordt opgeschort voor zover de termijn van 6 maanden voor de indiening van aanvullingen bij uw dossier beschouwd wordt als een verplichte termijn.

Niettemin, evenmin als de opschorting van de termijn elke actie door de vergunningverlenende overheid onmogelijk maakt, belet ze u als aanvrager de ontbrekende stukken die de vergunningverlenende overheid u gevraagd heeft, aangetekend te verzenden en zo uw dossier te vervolledigen, indien u oordeelt dat u in de mogelijkheid verkeert om dit te doen.

 

4) Worden de termijnen van de milieuvergunning voor de gemengde projecten eveneens opgeschort? 

De procedure voor de afgifte van de milieuvergunning omvat eveneens een verplichte termijn, zodat de termijnen inderdaad opgeschort worden.

 

5) Worden alle onderzoeksmaatregelen (openbaar onderzoek, overlegcommissie, adviezen van instanties) van dossiers opgeschort?

In theorie wel, maar dit belet de overheid niet alle handelingen te stellen die verenigbaar zijn met de inperkende maatregelen. Openbare onderzoeken en overlegcommissies zijn niet mogelijk tijdens de volledige periode van afzondering.

 

6) Welke onderzoeksmaatregelen kan het bestuur dus wel treffen?

De onderzoeksfases die realiseerbaar zijn ondanks de inperkende maatregelen, met name de ontvangstbewijzen, de indiening van wijzigingsplannen (hoewel de termijn voor de indiening van de plannen ook opgeschort is) of de afgifte van toekenning of weigering van de vergunning.

De termijnen voor het uitbrengen van adviezen zijn opgeschort. Niettemin is het mogelijk dat de instanties tijdens de periode van afzondering blijven doorwerken en dus toch adviezen uitbrengen.

 

Contacteer ons
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Reine Nkiambote Woordvoerster, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel