Gemeenschappelijke verklaring minister-president Vervoort en minister van mobiliteit Pascal Smet

Dinsdag 26 januari 2016 — Naar aanleiding van de sluiting van de Stefaniatunnel voor renovatie, gaven minister-president Rudi Vervoort en minister Pascal Smet een persverklaring. 

Dames en heren,

Zoals u weet, telt het Brussels Gewest 25 tunnels met een totale lengte van 11 kilometer (in- en uitritten niet inbegrepen).

Al deze tunnels (behalve de Belliardtunnel) dateren van vóór de oprichting van het Gewest. Dit wegennet is de laatste decennia natuurlijk essentieel geworden, zowel voor het Brusselse wegverkeer als voor de 370.000 pendelaars die dagelijks in Brussel komen werken.

Net zoals de Stefaniatunnel (die dateert van het einde van de jaren ’50) is het net verouderd.

Mijn Regering wil niet achterom kijken maar wil vooruitgaan voor de Brusselaars, de pendelaars en voor heel België.

Daarom zijn we vanaf november 2015 en na de eerste problemen met de Leopold II-tunnel gestart met een grondige inspectie van alle verkeerstunnels. Het is naar aanleiding van deze studie dat Mobiel Brussel op vrijdag 22 januari 2016 verplicht was te beslissen om de Stefaniatunnel te sluiten.

Zoals u ziet, dragen we onze keuzes en verantwoordelijkheden samen.

En mijn Regering stelt vastberaden alles in het werk om de volledige renovatie van de Stefaniatunnel te garanderen.

In dit kader heeft de Regering twee eisen:

  1. het waarborgen van de veiligheid van de gebruikers: dit is een fundamentele eis die bij onze acties centraal staat;
  2. Alles in het werk stellen om de sluitingsduur van de Stefaniatunnel te beperken. Mobiel Brussel heeft immers laten weten een jaar nodig te hebben om de werken in de Stefaniatunnel tot een goed einde te brengen. De Regering heeft vrijdag echter gevraagd om, met inachtneming van de veiligheidsvereiste, alle opties te bestuderen om deze duur te beperken teneinde de sociaaleconomische impact te minimaliseren en het verkeer vlot te laten verlopen. De Regering zal zo spoedig mogelijk de nodige beslissingen nemen en bestudeert onder meer de optie om de tunnel opnieuw te openen door middel van een tijdelijke oplossing.

Morgen zal om 8u30 een bijzondere Ministerraad plaatsvinden om een stand van zaken op te maken over deze verschillende maatregelen en de agenda voor de volledige renovatie van de Stefaniatunnel. Om snelle vorderingen te kunnen boeken, zal onder meer voorgesteld worden de administratie onmiddellijk te versterken met een team van experten die gespecialiseerd zijn in tunnelbeheer.

In afwachting van de zo snel mogelijke heropening van de tunnel en om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen, werken de Regering, Mobiel Brussel, de gemeenten en de politiezones momenteel een nood-mobiliteitsplan uit om het verkeer bovengronds zo goed mogelijk te geleiden.

In naam van de Brusselse Regering, die bijna een vierde van haar budget (d.i. meer dan 1 miljard euro) besteedt aan mobiliteit, wil ik er nog op wijzen dat de Brusselse mobiliteit voor een groot deel afhangt van de engagementen die de federale Regering aangaat om de ontwikkeling van het GEN-spoornet te versnellen, zodat de pendelaars minder afhankelijk worden van hun wagen.

Tot slot komt op donderdag 28 januari een globaal ontwerpplan over de Brusselse tunnels op de Regeringstafel, met onder meer ook de financiering van de renovaties die uitgevoerd moeten worden. Het Brussels Gewest vraagt geen geld om dit beleid waarover het zelf zal beslissen, uit te voeren. Zij benadrukt enkel dat voor dit beleid eventueel investeringen nodig zullen zijn, waardoor we mogelijk moeten afwijken van ons begrotingstraject. Omdat het in het belang is van het hele land, gaan we ervan uit dat dit voor de federale Regering niet het minste probleem zal stellen.