Toekomstproject Havenlaan

Kanaalzone op maat van de stad

Donderdag 21 april 2016 — Minister-President Rudi Vervoort en Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet stellen het toekomstproject van de Havenlaan en haar omgeving voor. Omwille van de slechte staat van de weg en de veranderde mobiliteitsnoden wordt de Havenlaan heraangelegd. Er komt een groene boulevard en een park langs het kanaal. 

Vorige zomer gaven Rudi Vervoort en Pascal Smet opdracht de hoofdlijnen van de volledige heraanleg van de Havenlaan te bepalen. Twee studiebureaus waren hier samen met de verschillende overheden van het Brussels gewest en de Brusselse bouwmeester bij betrokken. Op basis van de resultaten van deze workshops en de mobiliteitsstudie is dit project uitgewerkt waarvoor in juni de bouwaanvraag wordt ingediend.

De heraanleg van de Havenlaan speelt een belangrijke rol in het kader van het kanaalplan. Alle weggebruikers van de Havenlaan zijn het erover eens dat een volledige heraanleg cruciaal is. 'Het nieuwe project wil enerzijds de levenskwaliteit in de kanaalzone verhogen, en anderzijds de toegankelijkheid van de ondernemingen op deze stedelijke as garanderen,' zegt Rudi Vervoort. 

Het project van de Havenlaan is de basis van een reorganisatie van de kanaalzone en van Brussel in het geheel. Alle weggebruikers zullen het eens zijn dat een grondige heraanleg van deze belangrijke as cruciaal is. ‘Dit is een ambitieus toekomstproject,’ zegt Pascal Smet. ‘Er is rekening gehouden met de verschillende opmerkingen waardoor het project is verbeterd op vlak van stedelijke uitstraling, comfort en verkeersafwikkeling.’

 

Een project op maat van de kanaalzone

Over de hele lengte van de Havenlaan worden veilige fietspaden afgescheiden van de rijweg door bomenrijen. Aan de kant van Tour & Taxi komt een eenrichtingsfietspad, aan de andere kant komt een fietspad in beide richtingen (afgescheiden door twee rijen bomen). Voetgangers krijgen ruimschoots plaats aan beide kanten van de rijweg en er komen veilige oversteekplaatsen.

Het stuk tussen Sainctelette en de Picardstraat wordt een groene boulevard met plaats voor fietsers en wandelaars en een enkele rijstrook in beide richtingen. Daarnaast wordt bekeken of het voetpad aan de kant van het kanaal kan doorgetrokken worden tot in het toekomstig park op de Materialenkaai.

Het gedeelte tussen de Picardstraat en de Claesensstraat behoudt vier stroken waarvan er twee gedeeltelijk voorbehouden zijn voor het openbaar vervoer en voor taxi’s. Aan kruispunten krijgt het openbaar vervoer prioriteit om de Havenlaan op te rijden. Tegen 2020 neemt het aantal bussen en de frequentie in het kader van het nieuwe busplan fors toe om te beantwoorden aan de nieuwe ontwikkeling in deze zone. Er zullen ongeveer 140 bussen per dag en per richting op de Havenlaan rijden waarvan meer dan 30 bussen per uur in spitsuur de zone van Tour & Taxi zullen bedienen.

 

Verdubbeling aantal bomen

Momenteel telt de Havenlaan 219 platanen. In het nieuwe project is plaats voor 434 bomen. Van de 219 huidige bomen worden de 77 bomen aan de kant van Tour & Taxi vervangen. Studies hebben immers aangetoond dat een derde van de bomen op de Havenlaan aan vervanging toe is door ziekte of om veiligheidsredenen. De volledige rij met 142 bomen aan de kant van het kanaal blijft integraal behouden in het nieuw project. Daarnaast komt er een nieuwe extra bomenrij die het fietspad afsluit van de rijweg. Per vervanger boom worden er dus vier nieuwe bomen geplant.

‘We gaan in op de vraag van omwonenden en zorgen voor nog meer groen op de Havenlaan,’ zegt Pascal Smet. ‘De bestaande bomenrij getuigt als groene ruggengraat van het rijke verleden van de Kanaalzone. Twee nieuwe bomenrijen zullen het toekomstige wegprofiel flankeren en uitgroeien tot de nieuwe beeldbepalende groene structuur van de Havenlaan.’

 

Stedelijke uitstraling

Een sterkte van de Havenlaan is haar uniforme uitstraling. We willen dit karakter behouden door een heraanleg in een uniforme wegbekleding over de hele lengte. Het behoud van de huidige kasseien is niet mogelijk omwille van trillingen, onderhoud en geluidsoverlast. Ook voor het toenemend aantal bussen op de Havenlaan zouden de kasseien zeer hinderlijk zijn. De Brusselse regering besliste eind 2014 dat bruikbare kasseien gerecupereerd zullen worden voor projecten in de buurt.

De parkeerplaatsen die zich momenteel op de Havenlaan bevinden, zullen ruimschoots worden gecompenseerd in allerhande projecten die reeds in de omgeving voorzien zijn.

 

Ontwikkelingszone

De Havenlaan is de link tussen een aantal belangrijke projecten in het kader van het globale kanaalplan van de Brusselse regering. Het nieuw project speelt in op de ontwikkeling op het terrein van Tour & Taxi met kantoren, residentiële woningen, logistieke depots, nieuwe wegenissen en een park. Op de Materialenkaai komt een nieuw park met een lengte van 800 meter langs het kanaal. Het toekomstige Museum aan het Kanaal in de Citroëngarage staat symbool voor de ambitie van de Brusselse regering in de kanaalzone.

Daarnaast is er een studie gestart naar twee fietspasserelles aan Sainctelette en De Trooz die tegen 2019 de gewestelijke fietsroute langs het kanaal moeten verbeteren. Deze nieuwe verbindingen sluiten aan op het fietspad langs de Havenlaan en lopen evenwijdig met het kanaal onder de bruggen aan Sainctelette en De Trooz. ‘Fietsers kunnen in de toekomst het drukke verkeer op de kruispunten vermijden waardoor het fietscomfort aanzienlijk zal verhogen,’ zegt Pascal Smet. 

Het ontwerp houdt ten slotte ook rekening met de nieuwe Picardbrug die in de toekomst de Akenkaai met de Havenlaan zal verbinden voor voetgangers, fietsers en bussen van het openbaar vervoer.

De hele zone rond de Havenlaan zal tegen 2019 een metamorfose ondergaan. De werken voor de herinrichting van de Havenlaan zal gefaseerd uitgevoerd worden en rekening houden met de toegankelijkheid van de bedrijven. 

(c) Brussel Mobiliteit
(c) BBS
(c) ADR-architectes/Georges Descombes & Technum-Tractebel
(c) ADR-architectes/Georges Descombes & Technum-Tractebel