Nieuwe belangrijke stap in het behoud van de vele historische liften in Brussel

Nieuwe belangrijke stap in het behoud van de vele historische liften in Brussel

Aangepaste regelgeving en verlengde termijn tot eind 2027 voor historische liften

In februari vorig jaar maakten minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet bekend samen aan en oplossing te werken voor het behoud van de vele historische liften in Brussel. Volgens de bestaande regelgeving zouden liften die voor 1958 geplaatst werden ten laatste op 31 december 2022 moeten gemoderniseerd zijn. De normen die in deze regelgeving werden gehanteerd zouden in realiteit vaak onherroepelijk tot de beschadigen van de historische, esthetische en technische eigenschappen van de liften leiden.

Vandaag is het voorstel voor een aangepast regelgevend kader klaar. Eigenaars van historische liften krijgen ook tot eind 2027 om de nodige aanpassingen te doen.

In het gewijzigde Koninklijk Besluit zal een nieuwe categorie ‘historische liften’ worden opgenomen. 

Liften in deze categorie krijgen niet enkel een verlengde termijn tot eind 2027 om aanpassingen te doen, ze krijgen ook een aangepaste regelgeving. Hiervoor vonden Pierre-Yves Dermagne en Pascal Smet een akkoord samen met de politiek verantwoordelijken van de andere gewesten en de bevoegde administraties. 

Het doel van deze aangepaste regelgeving is om de veiligheid van de gebruikers en onderhoudstechnici te garanderen zonder aan de erfgoedwaarde van de lift te raken. Dit is mogelijk door het gebruik van alternatieve technologieën toe te laten binnen deze categorie liften, zoals bijvoorbeeld elektronische beveiligingssystemen. De aanpassingen aan het Koninklijke Besluit liggen nu ter advies voor aan verschillende raadgevende federale commissies.

“Deze monumentale traphallen met liften in het midden zijn stuk voor stuk prachtexemplaren. Ze getuigen van een onmiskenbaar rijk erfgoed,” bevestigt vice-eersteminister Pierre-Yves Dermagne. “Er moest absoluut een oplossing komen waarin het respect voor dit rijke erfgoed en de veiligheidseisen voor die liften hand in hand gaan. Ik ben dus heel tevreden dat er samen met mijn collega Pascal Smet een constructieve oplossing werd gevonden. Het is in dat opzicht essentieel dat de betrokken eigenaars alle nodige stappen ondernemen,” zegt minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne.

“We zijn een gigantische historische fout aan het vermijden. Brussel, maar ook andere Belgische steden, tellen tal van prachtige historische liften. Het zou doodzonde zijn als deze moesten verdwijnen. Gelukkig konden we hier in zeer constructieve samenwerking met mijn federale collega Pierre-Yves Dermagne nog net op tijd een stokje voor steken. Vandaag hebben we al meer dan 800 Brusselse historische liften kunnen redden door ze in onze inventaris op te nemen.  Ik roep nogmaals alle eigenaars van Brusselse historische liften, die dit nog niet deden, op om contact op te nemen met Homegrade Brussels om de lift aan onze inventaris te laten toevoegen. Enkel de liften die zijn geïnventariseerd vallen onder deze nieuwe regelgeving,” zegt Brussels Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet.

Deze inventaris wordt opgemaakt door Homegrade Brussels in nauwe samenwerking met urban.brussels. Eigenaars van liften die zich op deze lijst bevinden krijgen een attest van historische waarde van de gewestelijke administratie urban.brussels. Hierdoor moet de lift niet tegen eind 2022 worden aangepast om aan de bestaande regelgeving te voldoen. Eigenaars van historische liften met een attest hebben tot eind 2027 de tijd om de liften aan te passen aan een nieuwe normering die specifiek is ontwikkeld om maat van deze liften.

Het collectief Save Our Elevators, dat het mogelijke verdwijnen van de Brusselse historische liften al ruime tijd aankaart reageert uiterst positief op de nieuwe regelgeving en kijkt ook vooruit.

"De komende publicatie van het nieuwe koninklijk besluit is een eerste belangrijke overwinning! Het is de overwinning van een coalitie van goede wil met beleidsmakers, met het federale, gewestelijke en gemeenteniveau en met de erfgoedbesturen, het verenigingsleven en de burgers die deze strijd voor het behoud van de historische liften hebben gesteund. In de volgende etappe zullen de technische oplossingen aan elke historische lift worden aangepast. Save Our Elevators moedigt alle eigenaars en beheerders van historische liften aan om erkenning van de historische waarde aan te vragen en om hun erfgoed te delen door hun mede-eigendom tijdens evenementen open te stellen. Zo kan dit erfgoed tijdens bijvoorbeeld het BANAD Festival en de Heritage Days de aandacht krijgen die het verdient," Frédéric Bequet, Save Our Elevators

 

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel