Ninoofsepoort: Regering gaat in op de vraag van bewoners en vergroot het park

Donderdag 17 december 2015 — Op voorstel van Minister-President Rudi Vervoort en de Ministers Céline Fremault en Pascal Smet, keurde de Brusselse Regering vandaag donderdag 17 december de laatste aanpassingen goed aan het heraanlegproject voor de Ninoofstepoort. Ze verhoogt hiermee verder de kwaliteit van de operatie en komt tegemoet aan het standpunt van de buurtbewoners.

Als eerste aanpassing wordt het tramtracé verplaatst naar de Ninoofsesteenweg en loopt dus niet langer dwars door het park. Dit verkleinde de groene ruimte en deed afbreuk aan de leefbaarheid van het park. De aanpassing is opgenomen in de vergunning die werd uitgereikt voor de renovatie van de openbare ruimten die dankzij Beliris van start kan gaan in de eerste helft van 2016 met de afbraak- en saneringsoperaties. De werf in zijn geheel zou twee jaar moeten duren.

De andere fundamentele wijziging waartoe de Regering donderdag besliste, is het feit dat het BGHM-project op een andere plaats wordt ingeplant. Voor een betere kwaliteit van de 107 sociale woningen die er gebouwd zullen worden en om het park nog wat meer ruimte te geven, worden de woningen -  als een retrocessie niet vereist is - nu opgetrokken op het perceel dat het College van de Stad Brussel aan het project ter beschikking stelt ter hoogte van het huizenblok ‘Arts & Métiers’. Volgens Minister van Huisvesting Céline Fremault “ zorgt deze aanpassing ervoor dat voor het toekomstige park de maximale beschikbare ruimte kan worden benut, wat de sociale huurders alleen maar ten goede komt aangezien hun leefomgeving nog rustiger wordt, op ruime afstand van het verkeer. De bewoners krijgen hierdoor uitzicht op een zeer groene wijk. Dat maakt het geheel nog evenwichtiger omdat de gebouwen beter ten opzichte van elkaar en in hun stedelijke omgeving zijn ingepast “.

“De heraanleg van de Ninoofsepoort is een van onze prioritaire projecten. We willen opnieuw leven blazen in deze stadskanker. Met het nieuwe park wil Brussel de komende jaren fors investeren in de levenskwaliteit in deze buurt. De nieuwe wijk moet een ontmoetingsplek zijn voor haar huidige en toekomstige bewoners”, zegt Pascal Smet, minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Tijdens een bewonersvergadering is er geluisterd naar vragen en wensen van omwonenden. We willen op die manier verder werken om tot een zo goed mogelijk project te komen. Aan de Ninoofsepoort zal zich een nieuwe groene wijk ontwikkelen, met een goede verbinding op het openbaar vervoersnetwerk en makkelijk en veilig bereikbaar voor fietsers en voetgangers”, aldus Pascal Smet.

Parallel daarmee begeleidt het Brussels Gewest de ontwikkeling van het project van BESIX, dat voorziet in de bouw van om en bij de 200 woningen.

De Regering heeft de Minister-President ermee belast de vastgoedontwikkeling op de site te omkaderen met een masterplan dat begin volgend jaar van start gaat en dat vervolgens wordt vertaald in verordenende bepalingen. 

Ten slotte worden in de loop van de maand februari ook een ontmoetingsvergadering georganiseerd om de omwonenden persoonlijk te informeren over de geplande ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving van de Ninoofsepoort en als voortzetting van het overleg. 

De Minister-President verheugt zich over de grote ambitie die de hele Regering aan de dag legt voor dit herontplooiingsproject aan de Ninoofsepoort. “De aanpassingen die zijn aangebracht, ook op vraag van de buurtbewoners, verbeteren aanzienlijk de kwaliteit van de openbare ruimten en van het park. Ze zorgen er ook voor dat de bouw van de sociale woningen in optimale omstandigheden kan verlopen. Het is heel erg motiverend om te zien hoe openbare en privé-operatoren hand in hand werken om dit project uit te bouwen tot een model van stadsrenovatie waar zowel de bewoners als de attractiviteit van Brussel wel bij varen”, aldus Rudi Vervoort.