One Brussels - één Brussel

A new dawn for Brussels

Brussel kan beter. Wij willen meer solidariteit tussen rijk en arm, een eenvoudiger en efficiënter bestuur en een eind aan de surrealismes voor de burger. Eén stad, één OCMW, één politiezone, minder politici, meer democratie en participatie van de Brusselaars. 

 

Uitgangspunten

Waarom?

 

 • Wij willen meer solidariteit tussen stadsdelen, tussen buurten en tussen wijken

 

 • Wij willen een beter, eenvoudiger, samenhangend en efficiënter bestuur voor de stad en een eind aan de surrealismes voor de burger:

 

 • 1 intake voor het OCMW, zodat je na een verhuis niet opnieuw moeten beginnen met alle wachttijden van dien
 • 1 parkeerbeleid, met overal dezelfde regels en zodat je je kan parkeren in de buurt van je huis, ook als je op de gemeentegrens woont
 • 1 netheidsbeleid zodat straatvegers niet stoppen op de grens en klachten niet worden doorgeschoven
 • 1 politiezone zodat je eender waar aangifte kan doen, en zodat er een eengemaakte aanpak en opvolging is
 • 1 prijsbeleid voor musea en zwembaden zodat het niet uitmaakt waar je woont in de stad, elke Brusselaar heeft recht op een inwonerskorting
 • 1 belastingbeleid, zodat iemand die in Molenbeek woont niet meer moet betalen dan iemand uit Ukkel, wat nu wel zo is
 • 1 symbool voor toeristen en bezoekers in plaats van 19: Be.Brussels!

 

Hoe?

 

 • De Brusselse bestuursstructuur moet eenvoudig, transparant en performant zijn

 

 • Het middenveld en de burgers moeten meer en vroeger betrokken worden bij het beleid.

 

 • Minder politici en uitvoerende mandatarissen, maar mandatarissen zijn bevoegd én verantwoordelijk.

 

 

Wat? One Brussels!

 

 • 1 Stad
 • 1 OCMW
 • 1 Politiezone
 • 1 Begroting
 • Meer democratie

 

                                                   

 

 

 

Meer democratie: een stadsgewest met stadsdelen

 

 • Gemeenten worden stadsdelen. Elk stadsdeel baseert zich op de socio-economische, socio-demografische realiteiten en natuurlijke grenzen (bv spoorweg, kanaal, ring). De stadsdelen zijn vergelijkbaar in aantal inwoners.

 

 • Er zullen meer stadsdelen zijn dan de huidige 19 gemeenten, met een échte “proximité” op maat van de wijken.

 

 • Elk stadsdeel heeft dezelfde bevoegdheden:
  • Gemeenschapsleven, lokaal groenbeleid, wijkcontracten
  • Een eigen door het stadsewest toegewezen budget op basis van objectieve parameters (oppervlakte, bevolkingsdichtheid, armoede, …)
  • Integrale participatie over o.m. veiligheid, netheid, wijkverfraaiing, …
  • Advies aan het stadsgewest m.b.t. dossiers binnen het stadsdeel
  • Ombudsfunctie t.o.v. de stadsgewestelijke overheid en –agentschappen

 

 • Elk stadsdeel heeft een rechtstreeks verkozen stadsdeelexecutieve, bestaande uit 3 leden met een stadsdeelvoorzitter. Er is een onverenigbaarheid tussen lid van de stadsdeel-executieve en een functie op het niveau van het stadsgewest.

 

 • Elk stadsdeel heeft een burgerraad die om de twee jaar bij loting wordt samengesteld uit ongeveer 20 mensen.

 

 • De burgerraad is zowel adviesraad als controleraad op het beleid van de leden van de stadsdeelexecutieve en kan ook aan het stadsgewest vragen om onderwerpen te herbehandelen.

 

 • Iedereen die 3 jaar in België verblijft en geregistreerd is in een stadsdeel kan kandidaat zijn voor de executieve en kan geloot worden voor de burgerraad.

 

 

1 OCMW

 

 • De 19 bestaande OCMW’s worden vervangen door 1 OCWM voor het hele stadsgewest. Voor de burger betekent dit 1 inschrijving, 1 centraal dossier, 1 geharmoniseerd beleid.

 

 • In elk van de stasdelen komt een gedecentraliseerde OCMW antenne.

 

 • De OCMW-raad wordt op basis van de verkiezingsuitslag samengesteld uit leden van het stadsgewestparlement.

 

 • De OCMW-voorzitter wordt het lid van de regering bevoegd voor sociale zaken.

 

 • De bestaande OCMW bevoegdheden worden uitgeoefend door de OCMW raad.

1 Politiezone

 

 • De 6 politiezones worden vervangen door 1 politiezone met 1 korpschef, en gemeenschappelijke ondersteunende diensten voor heel Brussel (inclusief rekrutering en opleiding).

 

 • De Minister-President van de Brusselse Gewestregering is hoofd van de politie

 

 • Er is minstens 1 volledig bemande lokale politieantenne in elk stadsdeel.  

 

 • De politieraad valt samen met het Parlement: Het Parlement richt een opvolgingscommissie voor veiligheidsbeleid in en bepaalt de grote lijnen van het veiligheidsbeleid via een veiligheidsplan. Elk jaar wordt er aan het Parlement verslag uitgebracht over de besteding van de middelen en de effectiviteit van het beleid.

 

1 stadsgewest

 

 • De stadsdelen vormen samen het Brussels Hoofdstedelijk Stadsgewest.

 

 • Het Parlement wordt een stadsgewestraad. Het aantal speciale functies in het parlement en bijhorende vergoedingen wordt verminderd.  

 

 • De lijsten kunnen taalgemengd zijn, maar de vertegenwoordiging van Nederlandstaligen in de stadsgewestraad blijft gegarandeerd in dezelfde verhouding als vandaag.

 

 • Er komen 69 leden, waarvan 13 Nederlandstaligen. Stadsprojectlijsten worden mogelijk, los van de klassieke politieke partijen.

 

 • De stadsgewestregering of executieve telt 8 ministers (Minister-President inbegrepen) waarvan 3 Nederlandstalig en beslist collegiaal.

 

 • De GGC wordt volledig geïntegreerd in het stadgewest en de duo-opdracht die vandaag bestaat wordt afgeschaft. Er komen leden van de stadsgewestregering voor Sociale Zaken en Gezondheid; voor bicommunautaire aangelegenheden blijft in de Raad een dubbele meerderheid bestaan.

 

 • Onderwijs en cultuur en de uni-communautaire welzijnsinstellingen blijven de opdracht van de gemeenschappen in Brussel. De samenwerking tussen het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs en het stadsgewest moet wel worden versterkt zodat een onderwijs op grootstadmaat kan worden aangeboden.

 

 • Er zijn enkel nog stadsgewestbelastingen. De overgebleven gemeente-, aglo- of provinciale belastingen worden stadsgewestelijk geïntegreerd.

 

 

Budget

 

 • Het budget dat vandaag verspreid zit over het stadsgewest en de gemeenten is goed voor 9,4 miljard euro.

 

 • Door synergiewinsten kan bij een geharmoniseerde begroting 10% bespaard worden op organisatie. Dat is 940 miljoen euro die kan geïnvesteerd worden voor een socialer, groener en meer solidair Brussel

 

Agentschappen & administratie

 

 • Intercommunales, VZWs die overheidstaken uitvoeren, intercommunales en dergelijke worden allemaal vervangen door of geïntegreerd in publieke agentschappen

 

 • Elk agentschap werkt volgens een beheerscontract en wordt geleid door ambtenaren met mandaatfuncties die aangeworven worden na vergelijkende examens.

 

 • Elk agentschap kan werken met een adviesraad (geen raden van bestuur of bureaus meer en dus geen betaalde mandaten meer).

 

 • Het functioneel bevoegd lid van de stadsgewestexecutieve is verantwoordelijk voor de agentschappen die gelieerd aan zijn of haar bevoegdheden

 

 • Verder wordt de administratie verder geprofessionaliseerd en gemoderniseerd.

 

 

Brussel, metropolitane hoofdstad van België, Vlaanderen, de Franse gemeenschap en Europa

 

 • Het stadsgewest Brussel oefent eveneens hoofdstedelijke functie uit en niet langer het stadsdeel Brussel-stad.

 

 • Brussel is geen eiland; binnen de metropolitane zone moet meer samengewerkt worden onder meer op vlak van mobiliteit, ruimtelijk beleid, tewerkstelling, economische ontwikkeling van de luchthaven, gemeenschapsbevoegdheden,…

 

 • EU burgers moeten kunnen stemmen en meedoen in Gewestverkiezingen zodat de vele expats die in Brussel wonen meer bij het beleid worden betrokken en beter worden geïntegreerd in het stadsweefsel.

 

 • Brussel is een meertalige stad. Haar dienstverlening, zowel op het niveau van het stadsdeel als op het niveau van het stadsgewest moet volledig gegarandeerd tweetalig zijn in het Nederlands en het Frans. Dit geldt zowel voor het politieke als het administratieve niveau. Als internationale hoofdstad zal ook het Engels functioneel gebruikt worden als contacttaal. 
Contacteer ons
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Mathias Dobbels Woordvoerder, Kabinet Minister Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel