Verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel

Vrijdag 15 april 2016 — Op 14 april heeft de Brusselse regering in eerste lezing het voorontwerp van ordonnantie ter inrichting van het verplichte inburgeringstraject voor nieuwkomers goedgekeurd. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft een reglementair kader vastgelegd voor dit inburgeringstraject.

Alle meerderjarige nieuwkomers jonger dan 65 die minder dan drie jaar in België verblijven en die voor de eerste keer ingeschreven staan met een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden in het Brussels Gewest, zijn verplicht een inburgeringstraject te volgen. Het traject bestaat uit drie aspecten: onthaal, burgerschapsvorming en taal. In een eerste fase worden de situatie en de behoeften van de nieuwkomer onderzocht. De persoon in kwestie wordt hierbij ingelicht over zijn/haar rechten en plichten. Vervolgens volgt deze persoon een opleiding in burgerschap. Het traject voorziet ook in taalcursussen Frans of Nederlands in functie van de behoeften van de nieuwkomer.

De gemeenten spelen hierin een essentiële rol aangezien zij verantwoordelijk zijn om de nieuwkomers te informeren over het verplicht volgen van dit traject en de organisatie ervan. Administratieve sancties volgen, wanneer men weigert dit traject te volgen.

Op basis hiervan hebben de ministers Fremault en Smet een mandaat gekregen vanwege de Brusselse Regering om een samenwerkingsakkoord met de COCOF en de Vlaamse Gemeenschap te onderhandelen. De agentschappen die voorzien in deze inburgeringstrajecten worden gefinancierd door de COCOF en de Vlaamse Gemeenschap. Goede afspraken tussen deze organisaties zijn nodig, vooral op praktisch en organisatorisch vlak.

'Brusselaars komen van overal en het enige wat ons bindt is Brussel zelf. Daarom is Brussel meer dan een stad, het is een ‘state of mind'. Om van haar diversiteit een echte meerwaarde te maken, moet Brussel een beter zicht krijgen op de manier waarop nieuwkomers zich in het stedelijk leven en weefsel integreren. Een goede beheersing van het Nederlands of het Frans is cruciaal voor de emancipatie van anderstaligen. Dit betekent niet dat anderstaligen hun moedertaal niet langer mogen leren of gebruiken. Een verplicht gewestelijk inburgeringtraject zorgt ervoor dat iedereen bereikt wordt en de kans krijgt op een correct onthaal. Het traject is in de eerste plaats gericht op het toegankelijk maken van de stad voor de nieuwkomer,' zegt Pascal Smet. 

'Net zoals de schoolplicht voor de minderjarigen, is het verplichte karakter een positief beleidssignaal met gelijke kansen en een gelijke toegang tot inburgering als doel, zoals bijvoorbeeld de gratis taallessen (Frans of Nederlands) voor nieuwkomers in Brussel. Het verplichte karakter geeft elke nieuwkomer kans op een geslaagde inburgering in ons Gewest zowel privé als op professioneel vlak,' zegt Céline Fremault.