Werken aan de relatie tussen jongeren en politie is een kwestie van intensieve en gelijkwaardige samenwerking

Sinds recente gebeurtenissen zoals de dood van Adil en Mehdi is de verhouding tussen Brusselse politie en jongeren een hyperactueel thema onder jongeren. Dat zien we in het straatbeeld, we horen het in de pers, maar we horen het zelden van de jongeren zelf. De VGC-jeugdraad besloot daarom om ook de stem van de jongeren te gaan zoeken en zo rechtstreeks mogelijk naar hun belevenis te peilen. Met hun enquête behaalden ze een steekproef met 1.968 jongeren; niet genoeg om representatief te zijn, wél genoeg om te dienen als een impressie van hoe de jeugd zich verhoudt tot het Brusselse politiekorps.

Op relatief korte tijd, van 19 februari 2021 tot en met 7 maart, slaagde de VGC-jeugdraad er in om 1.968 stemmen te verzamelen. ‘Dat toont, hoe oprecht dit thema de jongeren bezielt, en dat ze écht verandering willen zien,’ aldus Ilyas Mouani, voorzitter VGC-Jeugdraad.

De jeugdraad vroeg aan de respondenten welke gevoelens de politie bij hen oproept. Frappant is dat driekwart (76%) van de respondenten aangeeft zich niet veilig te voelen bij contact met de politie. Boosheid (48%) en angst (42%) zijn meest voorkomend bij de jongeren. Verder voelen velen van hen zich ook machteloos (38%) en onverschillig (27%) tegenover politie. Slechts bij 12% van de jongeren roept de politie respect op.

Communicatie en ontmoeting; jongeren willen samen werken aan een betere relatie!

1.830 Brusselse jongeren geven aan dat de relatie tussen jongeren en politie moet verbeteren. Opvallend is dat de jongeren hier zelf ook aan willen werken. De jeugdraad zet de grootste aanbeveling van de bevraging kracht bij.

“Zet in op kwalitatieve communicatie en ontmoetingen tussen jongeren en politie om zo het wederzijds respect (opnieuw) op te bouwen,” zo zegt Ilyas Mouani, voorzitter VGC-jeugdraad.

De VGC-jeugdraad erkent de gevoelens van de jongeren, herkent heikele aandachtspunten en wilt hier proactief mee aan de slag. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakte daarom 100.000 euro vrij om een project op poten te zetten in politiezone Zuid.

“We kozen in deze voor een breed Brussels project, over taal-en gemeentegrenzen heen. Al te vaak wordt er over de jongeren gesproken, in deze hebben ze zélf gesproken. Het zijn hun wensen en verzuchtingen waar we naar moeten luisteren, en van hieruit moeten we als politici zaken mogelijk maken. Met een brede Brusselse coalitie hebben we het afgelopen jaar met de jongeren, met de jeugdorganisaties en met de politiemensen op het terrein en onder de radar, ver van pers en camera’s gezocht naar gedragenheid en goesting om samen met alle betrokken actoren te werken om de relatie tussen politie en jongeren te verbeteren. Dat deze jongeren van de VGC-jeugdraad tot op federaal niveau mee aan tafel mogen zitten juich ik daarom ook toe.”– Pascal Smet, collegelid VGC-jeugd.

Gedaan met eenmalige voetbalmatches; iedereen mee op het veld!

Vertrouwen heropstarten gebeurt niet op één dag. Inzetten op eenmalige activiteiten tussen jongeren en politie, zoals voetbalmatchen, volstaan niet om betere relaties te ontwikkelen. Het project heeft, net zoals de jongeren, nood aan een duurzaam kader met tastbare impact op lange termijn. Om dit mogelijk te maken werden alle actoren samengebracht om tot een intensieve en gelijkwaardige samenwerking te komen.

Onder andere de rol van de lokale besturen en hun burgemeesters is doorslaggevend.

“In Vorst werken we aan een toenadering tussen de politie en jongeren via 3 werkgroepen naar leeftijd en publiek: 8 tot 12, 13 tot 30 en gezinsondersteuning. Voor de leeftijdsgroep tussen 13 en 30 jaar werken wij graag samen met de vzw JES. Dit project laat ons toe de verschillende gemeentelijke en verenigingsactoren te coördineren om het werk van de vzw JES te vergemakkelijken. Ons gemeenschappelijk doel: acties die aangepast zijn aan de realiteit van onze gemeente,” aldus Mariam El Hamidine, wd. Burgemeester en Schepen van Jeugd in Vorst.

Voorts zit ook minister-president Rudi Vervoort mee aan tafel om de resultaten van het project te capteren in zijn veiligheids-en preventiebeleid en zo mee het project te verduurzamen.

“Voor mij is de relatie jongeren-politie een uiterst belangrijk thema. Net daarom voorziet het gewestelijk veiligheids- en preventieplan dit thema. Een recente projectoproep werd tevens georiënteerd naar de relatie burger-politie, omdat het een sluitsteen vormt voor een veilige samenleving. Dergelijke projecten zijn enorm waardevol om vooroordelen en misverstanden weg te werken op een laagdrempelige manier,” zegt Rudi Vervoort, Brussels Minister-President.

Politiezone Zuid neemt in dit project evenzeer een groot engagement op.

“Het voorbije jaar stond binnen onze Brusselse zone reeds in het teken van relaties met jongeren. We hebben geluisterd, zijn in dialoog gegaan en hebben aangetoond dat we dingen willen verbeteren. Maar het stopt niet bij willen, we doen ook. En daar is dit project en de samenwerking met verschillende sleutelfiguren in het jeugdbeleid een mooi voorbeeld van. Het is voor ons een aanzet tot een constructief partnerschap en het illustreert perfect waar we binnen onze zone op inzetten; respect, transparantie en verandering,” aldus Jurgen De Landsheer, korpschef van de Politiezone Zuid (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis).

En uiteraard is ook de jeugdsector in de betrokken gemeenten samen met de VGC-jeugdraad aanwezig om de stem van de Brusselse jongeren te laten weerklinken.

Dit project, gecoördineerd door JES vzw in nauwe samenwerking met de lokale en bovenlokale actoren, is reeds een half jaar in stilte bezig met oog op sterke acties. JES vzw enthousiasmeert als projectuitvoerder de politie, jongeren, jeugdwerkers en beleidsmakers om actief betrokken te blijven, zodat ze samen stenen kunnen verleggen. Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid, proberen ze op participatieve wijze tot een gedeelde visie, doelstellingen en acties te komen. Het is de bereidheid tot samenwerking en verandering tussen alle actoren die de motor vormt van het project.

“In Sint-Gillis is de relatie tussen jongeren en politie een prioriteit binnen het jeugdbeleid. Dit breed samenwerkingsproject biedt de kans om zowel de reeds bestaande initiatieven te versterken, als nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen en zo concrete veranderingen op het terrein te realiseren.” – Willem Stevens, Schepen van Jeugd in Sint-Gillis.

Dit project is er één van lange adem, en vergt van alle partijen dat ze zichzelf uitdagen om met een open blik naar elkaar en de toekomst te kijken.

"Een klimaat van vertrouwen tussen onze jongeren en politie kan je niet via decreten bereiken. Dat moet je doorgedreven opbouwen binnen het partnerschap en buiten tijden van crisis,” benadrukt de burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps. "Vandaag kunnen we blij zijn dat de betrokkenen op het terrein - de politie, het gemeentelijke en verenigingsnetwerk dat bij preventie betrokken is en de jeugd - beseffen dat het belangrijk is om allemaal samen te gaan voor een constante dialoog tussen onze jongeren en politieagenten. Door naar elkaar te hebben geluisterd en door de analyses uit de vele ontmoetingen met de jongeren en ordediensten kunnen we concrete initiatieven nemen. Wederzijds respect staat daarin centraal.”

Contacteer ons
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Damiaan De Jonge Woordvoerder, Kabinet Pascal Smet
Over Pascal Smet

Brusselse Regering Staatssecretaris van Stedenbouw en Erfgoed - Europese en Internationale Betrekkingen - Buitenlandse handel - Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

VGC collegelid voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Pascal Smet
Zenith
Koning Albert II laan 37 - 12de
1030 Brussel